എൻ‌ടി‌പി‌സി അതിന്റെ അഭിലഷണീയമായ വളർച്ചാ പദ്ധതിക്ക് ഊർജം പകരാൻ, ഇലക്ട്രിക്കൽ, മെക്കാനിക്കൽ, ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ്, ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ, സിവിൽ, മൈനിംഗ് എന്നീ എൻജിനീയറിങ് വിഭാഗങ്ങളിൽ മികച്ച അക്കാദമിക് റെക്കോർഡുള്ള വാഗ്ദാനവും ഊർജ്ജസ്വലരും അർപ്പണബോധമുള്ളവരുമായ യുവ ബിരുദ എഞ്ചിനീയർമാരെ നിയമിക്കുന്നു. താത്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അപേക്ഷിക്കുക. ബോർഡിന്റെ പേര്: NTPC LTD.തസ്തികയുടെ പേര്: Engineering Executive Traineesഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം: 864അവസാന തീയതി : 11/11/2022സ്റ്റാറ്റസ്: നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പുറത്തിറക്കി വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: അതത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്/യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ച് (SC/ST/PwBD ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 55%) 65% മാർക്കിൽ കുറയാത്ത എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്‌നോളജി/AMIE എന്നിവയിൽ ...

Job Details Department- Kochi water MetroName of the Post- VariousType- Contract BasisScale of Pay- 30000-100000Vacancies- 20Mode of Application- Online Vacancy Details Fleet Manager (Operations) Qualification Degree/Diploma in engineering in Mechanical/Electrical/ElectronicsMEO Class 1 or Master Certificate (FG) Pay consolidated Pay: Rs.100000/- per month (Rs. One Lakh Per Month)Maximum Age Limit (as on 01st September 2022) 45 Years (Age relaxation applicable as ...

Kochi Metro Rail Recruitment 2022: The aspirants who are looking for the Latest Central Govt Jobs can utilize this wonderful opportunity. Kochi Metro Rail Limited (KMRL) has released an employment notification of the Kochi Metro Rail Recruitment 2022 on its official website https://kochimetro.org/. Through this latest Kochi Metro Rail Limited (KMRL) recruitment, Online Applications are invited from eligible and desirous ...