മിൽമയിൽ ജോലി നേടാം പരീക്ഷയില്ലാതെ | MILMA TRCMPU recruitment 2022

MILMA TRCMPU റിക്രൂട്ട്‌മെന്റ് 2022: ഏറ്റവും പുതിയ കേരള സർക്കാർ ജോലികൾ അന്വേഷിക്കുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഈ അത്ഭുതകരമായ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. തിരുവനന്തപുരം റീജിയണൽ കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് …

Read more

NTPC റിക്രൂട്ട്മെന്റ് 2022 | 800+ ഒഴിവുകൾക്കായി അപേക്ഷിക്കാം!

എൻ‌ടി‌പി‌സി അതിന്റെ അഭിലഷണീയമായ വളർച്ചാ പദ്ധതിക്ക് ഊർജം പകരാൻ, ഇലക്ട്രിക്കൽ, മെക്കാനിക്കൽ, ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ്, ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ, സിവിൽ, മൈനിംഗ് എന്നീ എൻജിനീയറിങ് വിഭാഗങ്ങളിൽ മികച്ച അക്കാദമിക് …

Read more