എൻ‌ടി‌പി‌സി അതിന്റെ അഭിലഷണീയമായ വളർച്ചാ പദ്ധതിക്ക് ഊർജം പകരാൻ, ഇലക്ട്രിക്കൽ, മെക്കാനിക്കൽ, ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ്, ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ, സിവിൽ, മൈനിംഗ് എന്നീ എൻജിനീയറിങ് വിഭാഗങ്ങളിൽ മികച്ച അക്കാദമിക് റെക്കോർഡുള്ള വാഗ്ദാനവും ഊർജ്ജസ്വലരും അർപ്പണബോധമുള്ളവരുമായ യുവ ബിരുദ എഞ്ചിനീയർമാരെ നിയമിക്കുന്നു. താത്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ അപേക്ഷിക്കുക. ബോർഡിന്റെ പേര്: NTPC LTD.തസ്തികയുടെ പേര്: Engineering Executive Traineesഒഴിവുകളുടെ എണ്ണം: 864അവസാന തീയതി : 11/11/2022സ്റ്റാറ്റസ്: നോട്ടിഫിക്കേഷൻ പുറത്തിറക്കി വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത: അതത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്/യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ച് (SC/ST/PwBD ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് 55%) 65% മാർക്കിൽ കുറയാത്ത എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്‌നോളജി/AMIE എന്നിവയിൽ ...

On this 75th year of Independence Day, the Indian government has started a really admirable programme to raise the flag at home. This programme was started by the honourable home minister, Shri Amit Shah, with the goal of inspiring patriotism among citizens. A certificate will be given to the residents who hoist the flag from August 13 through August 15, ...